NG.6220.11.15.2016  Nekla, dn. 19.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamia strony postępowania

o wydanej decyzji (znak: NG.6220.11.14.2016 z 19.01.2017 r.) umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie węzła betoniarskiego w Zakładzie Betoniarskim „Piotrowscy” Sp. J. na działce 712/4 w Nekli, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 712/4, obręb Nekla, gm. Nekla.
Dnia 09.01.2017 r. inwestor Zakład Betoniarski „Piotrowscy” Sp. J. złożył pismo do Urzędu Miasta i Gminy Nekla informujące o odstąpieniu od realizacji inwestycji, czyli uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego w Zakładzie Betoniarskim „Piotrowscy” Sp. J. na działce 712/4 w Nekli, przewidzianego do realizacji na dz. nr ewid. 712/4, Obręb Nekla, gm. Nekla.
Złożenie pisma o odstąpieniu realizacji inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesądza o jego bezprzedmiotowości. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania
w myśl art. 105 § 1 k.p.a.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.