NG.6733.1.2017                                                                              Nekla, dnia 18.01.2017 r.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 173/1, 180/7, 180/10, 182/1, 351/1, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7, 351/8 obręb Gierłatowo, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.