NG.6733.17.2016                                                                            Nekla, dnia 25.11.2016 r.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla złożonego przez pełnomocnika Wykonawstwo Nadzory Projekty, Paweł Linkowski, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 432/2, 433/2, 434/2, 435/2, 1263/2, 441/15, 441/10, 451/3, 449/10, 431/2, 438/4 obręb Nekla, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.