Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Udostępnianie informacji publicznej

Podstawa prawna

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w najwyższym akcie systemu prawa w Polsce – Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 Ustawy Zasadniczej, prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów – w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi. Uprawnienie to skonkretyzowane zostało w kluczowej dla niniejszej materii ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w regulacji podstawowej – rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Pojęcie informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. W pojęciu tym mieści się informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in. informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.

 

Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bezwzględnie – nie można żądać od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu. Prawo do informacji publicznej obejmuje ponadto uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych, a także dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej

Do podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej zalicza się m.in. organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, Katalog podmiotów określony jest w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

Ograniczenie prawa do informacji publicznej:

1)      w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2)      ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, jednakże ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;

3)      w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji;

 

 

W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o niniejszym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.

 

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym;
  • pisemny lub ustny wniosek – jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku;
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też poprzez zainstalowanie w takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją publiczną;
  • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej

1.       Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym ma miejsce po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Postępowanie prowadzone w tym trybie jest postępowaniem uproszczonym i niesformalizowanym; jest to postępowanie, do którego przepisy kpa stosuje się tylko odpowiednio i to tylko w ograniczonym zakresie.

 

2.      Termin udostępnienia informacji publicznej

Informacji publicznej udziela się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli jednak nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

 

3.      Forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób zgodny z wnioskiem. Zdarzyć się jednak może, że udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem nie będzie możliwe z powodu braku środków technicznych, niezbędnych do realizacji wniosku. W takiej sytuacji podmiot udostępniający powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

 

4.      Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

5.      Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1)      odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2)      uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2016-11-15 11:08:11
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2016-11-15 11:09:20
Ostatnia zmiana:2016-11-15 11:15:31
Ilość wyświetleń:736
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij