BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
 
na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.902),

OGŁASZA  NABÓR NA

STANOWISKO PODINSPEKTORA
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli

1. Wymagania niezbędne :
1) wykształcenie wyższe,
2) wiedza i znajomość przepisów w zakresie:
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
c) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i aktów prawa miejscowego,
d) postępowania administracyjnego i windykacyjnego,
3) znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, Microsoft Office,
4) systematyczność,
5) gotowość podjęcia pracy od 1 stycznia 2017 r.


2. Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku - znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania podstawowe:

1) Prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową i administracyjną referatu,
2) Wystawianie faktur VAT za usługi świadczone przez referat,
3) Prowadzenie na bieżąco rozliczeń z kontrahentami na podstawie wpłat do kasy i na rachunek bankowy oraz windykacja należności,
4) Prowadzenie spraw związanych z obsługą mieszkańców w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków oraz usług opróżniania zbiorników bezodpływowych,
5) Prowadzenie spraw związanych z informowaniem społeczeństwa o działaniach podejmowanych przez referat (strona www, media społecznościowe, smsy),
6) Prowadzenie spraw związanych z opieką nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

4. Wymiar czasu pracy – cały etat

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej) nekla.nowoczesnagmina.pl,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy ”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy: „podinspektor RGK– pełen etat”

Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla –
w terminie  do dnia  9.12.2016 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu  12.12.2016 r.

9.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

Burmistrz

Karol Balicki