BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
 
na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.902),

OGŁASZA  NABÓR NA

STANOWISKO PODINSPEKTORA
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli

1. Wymagania niezbędne :
1) wykształcenie wyższe,
2) wiedza i znajomość przepisów w zakresie:
a) ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i aktów prawa miejscowego,
b) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisów wykonawczych do tej ustawy
c) ustawy o odpadach
d) kodeksu postępowania administracyjnego,
3) znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, Microsoft Office
4) systematyczność,
5) gotowość podjęcia pracy od 12 grudnia 2016 r.


2. Wymagania dodatkowe: mile widziany doświadczenie na podobnym stanowisku - znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania podstawowe:

1) Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie a w szczególności:
- przygotowywanie i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nekla,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i kontrola tej działalności na terenie gminy Nekla,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją zbiorników bezodpływowych oraz kontrola mieszkańców w zakresie wypełniania obowiązków pozbywania się nieczystości ciekłych.
2) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola mieszkańców w zakresie opróżniania POŚ z komunalnych osadów ściekowych.
3) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
4) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest.


4. Wymiar czasu pracy – pół etatu

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej) nekla.nowoczesnagmina.pl,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy ”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy: „podinspektor RGK – 1/2 etatu”

Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla –
w terminie  do dnia  2.12.2016 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

7.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu  5.12.2016 r.

9.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

Burmistrz

Karol Balicki