NG.6220.11.11.2016                         Nekla, dnia 14.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, podaję do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie węzła betoniarskiego w Zakładzie Betoniarskim „Piotrowscy” Sp. J. na działce nr 712/4 w Nekli, przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 712/4 obręb Nekla, gm. Nekla, wszczętego na wniosek inwestora: Zakład Betoniarski „Piotrowscy” Sp. J., ul. Dworcowa 22a, 62-330 Nekla.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 ust. 1 pkt. 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71), dla którego w postanowieniu NG.6220.11.5.2016 z 19.09.2016 r. stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 79 ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją całej sprawy oraz składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od dnia 15.11.2016 r. do 06.12.2016 r.
Zgodnie z art. 34 ustawy wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, pok. 14, w godzinach 7:00 – 15:00 w poniedziałki od 8:00 do 16:00. Zgodnie z art. 35 ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 poz. 353 ze zm.) w przypadku gdy jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i opiniowaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.