NG.6220.11.10.2016          Nekla, dn. 04.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamia strony postępowania

o wydanym postanowieniu (znak: NG.6220.11.9.2016 z 04.11.2016 r.) podejmującym zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego w Zakładzie Betoniarskim „Piotrowscy” Sp. J. na działce nr 712/4 w Nekli przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 712/4 obręb Nekla, gm. Nekla wszczętego na wniosek Zakład Betoniarski „Piotrowscy” Sp. J., ul. Dworcowa 22a, 62-330 Nekla Podjęcie postępowania spowodowane jest dostarczeniem przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję, że na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.