NG.6733.12.2016                                                                         Nekla, dnia 19.10.2016 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.  39, 26/2, 180/1, 47/9, 37/2, 41/2, 47/2, 47/8, 47/3, 42/3, 42/2, 47/4, 41/3, 47/5, 45/2, 47/6, 47/11, 48/3, 51/3, 50/1, 51/2, 53/7, 351/3, 351/4, 351/2, 48/2, 45/1, 41/1, 37/1, 36/1, 38/4, 42/1, 43/7, 53/12, 53/10, 53/11 obręb Starczanowo, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.