WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM:

nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla.

1. Działka nr 44/7 – położona w Opatówku, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, o powierzchni 1,6252 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00028883/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Obejmuje w całości użytki klasy IIIa.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionego Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, w części pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz w części pod tereny łąk i pastwisk.
Stawka wywoławcza dzierżawy rocznej wynosi 1462,68 zł.

Uwaga: Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 października każdego roku dzierżawy, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawy w oparciu o  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  07.10.2016 r.
- zdjęto w dniu  31.10.2016 r.