NG.6733.10.2016                                                                   Nekla, dnia 20.09.2016 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA Sp. z o.o., ul. Garbary 114, 61-757 Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN oraz złącza kablowego ZK-SN przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.  45/1, 45/2, 47/6, 47/5, 48/2, 48/3, 47/11, 51/2, 51/3, 53/7, 351/4 obręb Starczanowo, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.