NG.6220.11.6.2016                                              Nekla 19.09.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dnia 19.09.2016 r., zostało wydane postanowienie, znak: NG.6220.11.5.2016 nakładające na inwestora Zakład Betoniarski „Piotrowscy” Sp. J., ul. Dworcowa 22A, 62-330 Nekla obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego w Zakładzie Betoniarskim „Piotrowscy” Sp. J. na działce nr 712/4 w Nekli przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 712/4 obręb Nekla, gm. Nekla, pow. wrzesiński.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).
Jednocześnie informuję strony postępowania, że na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.