NG.6220.11.2.2016                                                   Nekla 17.08.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Na podstawie art. 61 ust. 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 09.08.2016 r., złożonego przez inwestora: Zakład Betoniarski „Piotrowscy” Sp. J., ul. Dworcowa 22A, 62-330 Nekla zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na budowie węzła betoniarskiego w Zakładzie Betoniarskim „Piotrowscy” Sp. J. na działce nr 712/4 w Nekli przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 712/4 obręb Nekla, gm. Nekla, pow. wrzesiński.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 21, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 71): instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę; planowana inwestycja zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po opiniowaniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.