GP.6220.2.15.29.2015            
Nekla, dn. 28.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamia

o wydanym postanowieniu (znak: GP.6220.2.15.28.2015 z 28.07.2016 r.) zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianego do realizacji na dz. nr ewid. 239 w Targowej Górce, gm. Nekla wszczętego na wniosek ROWAN ENERGY Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa, do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję, że na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.