ZZ.271.6.2016          
Nekla, dnia 20.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2015.2164) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg na terenie gminy Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

BADERA”
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
Tadeusz Badera
Dalachów 354, 46-325 Rudniki
o/Łubowo 25a, 62-260 Łubowo

Cena wybranej oferty: 278 853,37 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.10.2016 r.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 95,00 punktów. W kryterium ceny 90,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 5 pkt.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Konsorcjum w składzie:
Lider:
INFRAKOM KOŚCIAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
Partner:
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan

Oferta otrzymała łącznie 83,50 pkt.
Kryterium - Cena: 73,50 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt.

2.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 94,61 pkt.
Kryterium - Cena: 84,61 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt.

3.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 92,08 pkt.
Kryterium - Cena: 82,08 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 


Otrzymują:
1.Lider Konsorcjum
INFRAKOM KOŚCIAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
2.„BADERA” Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Tadeusz Badera
Dalachów 354
46-325 Rudniki
o/Łubowo 25a
62-260 Łubowo
3.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
4.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
5.a/a