Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że każdy rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny ma prawo zgłosić ją do właściwego ze względu na miejsce powstania szkody Wójta, Burmistrza czy Prezydenta.
Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Gminę.