GO.6220.2.4.2014             
Nekla, dn. 18.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
 

Na podstawie art. 49 oraz  art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 11.07.2016 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.08.2014, znak: GO.6220.2.4.2014, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starczanowo gm. Nekla na działkach o nr ewid. 239/3, 239/4, 181, 179/1 179/2, 180/1, 47/9 – etap I i nr ewid. 179/2, 181, 324, 152/4, 239/4, 149/2, 149/1, 200/59, 206/3 – etap II.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsza decyzja zostaje podana stronom do wiadomości przez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informujemy, że na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.