NG.6220.6.4.2016                                                                        Nekla 13.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 ust. 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 21.03.2016 r., złożonego przez inwestora: FW Pierzchno Sp. z o.o., ul. Lisowskiego 22/1, 61-606 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 1 MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Stroszki, gmina Nekla przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 132/17 obręb Stroszki.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6 lit b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 71): instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m; planowana inwestycja zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po opiniowaniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.