GO.6220.2.1.2015                                               Nekla 30.06.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 353),

zawiadamiam

że dnia 30.06.2016 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: GO.6220.2.1.2015, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 66 obręb Mystki, gm. Nekla, pow. wrzesiński.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej, oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).