GP.6220.2.15.24.2015            
Nekla, dn. 16.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamia


o wydanym postanowieniu (znak: GP.6220.2.15.23.2015 z 16.06.2016 r.) o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu (znak: GP.6220.2.15.18.2015 z 11.04.2016 r.) dopuszczającym Stowarzyszenie "Stop wiatrakom w Wielkopolsce" do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianego do realizacji na dz. nr ewid. 239 w Targowej Górce, gm. Nekla, wszczętego na wniosek ROWAN ENERGY Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa.
 

Błędnie w treści postanowienia wpisano nr ewid. działki 238 w Targowej Górce. Prawidłowy nr ewid. działki to 239 w Targowej Górce.
 

Jednocześnie informuję, że na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.