NG.6220.5.2016                                                                                           
Nekla 15.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 353),

zawiadamiam

 że dnia 15.06.2016 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: NG.6220.5.6.2016, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie do 128,8 DJP zlokalizowanej w miejscowości Targowa Górka, gm. Nekla, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 180, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 180 obręb Targowa Górka, gm. Nekla.
 

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
 

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla - I piętro, pok. nr 14
w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).