NG.6733.5.2016                                                              Nekla dnia, 25.05.2016 r.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 25.05.2016 r. została wydana decyzja nr 5/2016, znak: NG.6733.5.8.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsca rekreacji i wypoczynku – placu zabaw, altany, boiska oraz obiektów małej architektury przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 44/6 obręb Opatówko, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).