NG.6733.15.2014              Nekla, dn. 21.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

 Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 21 kwietnia 2016 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej  w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 239/3, 239/4, 181, 179/1, 179/2, 180/1, 47/9, 324, 152/4, 149/2, 149/1 obręb Starczanowo, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.