NG.6733.2.2016                                                              Nekla dnia, 11.04.2016 r.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 11.04.2016 r. została wydana decyzja nr 2/2016, znak: NG.6733.2.9.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania elektroenergetycznego zespołu działek budowlanych w miejscowości Starczanowo dz. 69/26÷69/33 gmina Nekla przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 181, 69/20, 69/26, 69/27, 69/28, 69/29, 69/30, 69/31, 69/32, 69/33 obręb Starczanowo, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14
w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).