Komisja doraźna Rady Miejskiej Gminy Nekla – Komisja Statutowa powołana Uchwałą Nr XV/107/2016 z dnia 30 marca 2016 r. przystępując do prac nad zmianą Statutu Gminy Nekla nadanego Uchwałą Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. nr 150, poz. 4117; z 2015 r. poz. 2658) uprzejmie informuje, że Burmistrz, Radni oraz mieszkańcy Miasta i Gminy mogą zgłaszać uwagi i wnioski do Statutu (Statut dostępny na stronie www.nekla.eu w zakładce Gmina – Statut Gminy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10).
 

Uwagi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej Gminy Nekla należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: nekla@gminanekla.pl lub rada@gminanekla.pl.  

       Przewodniczący Komisji Statutowej
                /-/ Czesław Kozielski