GP.6220.2.15.15.2015             Nekla, dn. 21.03.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamia

o wniesieniu zażalenia Pana Jerzego Pielaka od postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, znak: GP.6220.2.15.10.2015 z 3.03.2016 r., o niedopuszczeniu Pana Jerzego Pielaka do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 239 w Targowej Górce

oraz

o przekazaniu powyższego zażalenia, pismem znak GP.6220.2.15.14.2015 z dnia 18.03.2016 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu jako Organowi Odwoławczemu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.