NG.6733.2.2016                                                              Nekla, dnia 25.02.2016 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września, złożonego przez pełnomocnika Maciej Galantowicz, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania elektroenergetycznego zespołu działek budowlanych w miejscowości Starczanowo dz. 69/26÷69/33 gmina Nekla  przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 181, 69/20, 69/26, 69/27, 69/28, 69/29, 69/30, 69/31, 69/32, 69/33 obręb Starczanowo, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy, że strony postępowania mogą
zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15.