Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę ulic: E. Orzeszkowej, A. Kosińskiego, G. Linke w m. Nekla

ZZ.271.2.2016          
Nekla, dnia 17.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2015.2164) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulic: E. Orzeszkowej, A. Kosińskiego, G. Linke w m. Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii
„EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o.
ul. Bema 186
63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena wybranej oferty: 1 023 922,09 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do dnia 03.10.2016 r.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów. W kryterium ceny 95 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 5 pkt.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również:

1.STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Oferta otrzymała łącznie 84,54 pkt.
Kryterium - Cena: 79,54 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 5,00 pkt.

2.ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Osiedle Cechowe 31
64-840 Budzyń
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Wykonawca do oferty dołączył kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu będącego gwarancją ubezpieczeniową. Dodatkowo, przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca w odrębnej kopercie złożył dokument ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej opisując kopertę jako „Oryginał wadium”. Jednakże w kopercie znajdował się dokument będący kopią dokumentu ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej. Zgodnie z pkt. XIII.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany był do załączenia do oferty oryginału dokumentu w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądzu. Zatem brak złożenia przez Wykonawcę oryginału ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało  wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych, w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ponadto treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, gdyż zaoferowana przez Wykonawcę cena nie uwzględnia zakresu związanego z oznakowaniem dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (brak kosztorysu ofertowego).

3.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 85,79 pkt.
Kryterium - Cena: 85,79 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 0,00 pkt.

4.Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Oferta otrzymała łącznie 77,06 pkt.
Kryterium - Cena: 72,06 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 5,00 pkt.

5.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 78,61 pkt.
Kryterium - Cena: 73,61 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 5,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 


Otrzymują:
1.STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:
ul. Obornicka 235B
60-650 Poznań
2.ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Osiedle Cechowe 31
64-840 Budzyń
3.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o.
ul. Bema 186
63-400 Ostrów Wielkopolski
4.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier.
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
5.Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
6.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
7.a/a     

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2016-02-18 13:31:27
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2016-02-18 13:38:19
Ostatnia zmiana:2016-02-18 13:38:25
Ilość wyświetleń:876

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij