GP.6220.2.5.11.2015              Nekla, dn. 05.02.2016 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

 Na podstawie art. 49 oraz  art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia,

że 4 lutego 2016 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 października 2015 r., GP.6220.2.5.8.2015, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Orzeszkowej, Kosińskiego, Linke, Norwida i Reja w Nekli, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 269/4, 970, 999, 1009, 1010, 1017, 1243, 1061, 1062/2, 1242, 260/2, 699/42, 1251 obręb Nekla, gm. Nekla, pow. wrzesiński.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsza decyzja zostaje podana stronom do wiadomości przez obwieszczenie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informujemy, że na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.