BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2014r. , poz. 1202)

OGŁASZA  NABÓR  NA
 
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W  REFERACIE PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA


1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie wyższe,
6)  doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy w księgowości podatkowej,
7) znajomość rachunkowości podatkowej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
8)  znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, w szczególności: ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, pomocy publicznej, rachunkowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego,
9)  umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,
10) ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa o samorządzie gminnym, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych,
11)  znajomość programu Radix w zakresie księgowości podatkowej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów z zakresu ustaw podatkowych i postępowania podatkowego,
2)  umiejętność stosowania przepisów ustaw podatkowych w praktyce,
3)  wysoka kultura osobista,
4)  odporność na stres,
5)  systematyczność, kreatywność, samodzielność, dokładność.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
Zadania podstawowe:

1) prowadzenie księgowości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
2) zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości,
3) podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych,
4) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatkowych,
5) nadzorowanie inkasa podatków i opłat-rozliczanie inkasentów,
6) naliczanie wynagrodzenia należnego inkasentom,
7) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach,
8) sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania dochodów,
9) przygotowanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat.


4.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

  5.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat        Lokalnych i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w  Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 ,62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  05.02.2016 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 6.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez    rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 08.02.2016 r.
 
 8.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

        Nekla, dnia 15.01.2016 r. 

 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki