GP.6220.2.15.4.2015                                                                            Nekla 4.01.2016 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Na podstawie art. 61 ust. 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 ze zmianami),

zawiadamiam

 że na wniosek z dnia 9.11.2015 r., uzupełnionego 18.12.2015 r. złożonego przez inwestora: ROWAN ENERGY Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 239 w Targowej Górce.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 ust. 1 pkt. 6 lit b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r.  poz. 1397 ze zmianami).
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., Nr 213,  poz. 1235 ze zmianami) postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po opiniowaniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.