OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn zm.)  ogłaszam, że w sprawie:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniu  2 grudnia 2015 roku została podjęta Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, informacją o udziale społeczeństwa w sporządzeniu ww. dokumentów o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku można się zapoznać w Urzędzie  Miasta i Gminy w Nekli w godzinach od 8:00 do 15:00.


                 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla