GP.6733.9.2015                                                             
Nekla dnia, 18.12.2015 r.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)


Zawiadamiam strony postępowania,


że w dniu 18.12.2015 r. została wydana decyzja nr 9/2015, znak: GP.6733.9.7.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie budowy remizy  przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 150, 151 obręb Nekla, gm. Nekla.

W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).