WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚĆ BĘDĄCĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY NEKLA:

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. działki nr 968/13 i 968/14 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 22, powierzchnia łączna 0,0180 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00020671/4 prowadzonej przez Sąd   Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze śródmiejskim.
Cena nieruchomości wynosi – 11.040,00 zł.

Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub jej spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku
z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Wojciech Pilch.

 


Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  20.11.2015 r.
- zdjęto dnia  14.12.2015 r.