GP.6220.2.6.9.2015                                                                              Nekla 21.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam

że dnia 21.10.2015 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: GP.6220.2.6.8.2015, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nekli w rejonie ulic: Polnej, Gnieźnieńskiej, Powstańców Wlkp., Ogrodowej, Lipowej, Poznańskiej, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 275, 256/1, 236, 196/4, 195, 199/7, 200/10, 209/3, 220, 163/1, 1/3, 1/2, 197, 207/5, 46, 175, 176/1  obręb Nekla, gm. Nekla, pow. wrzesiński.

Równocześnie zawiadamiam

strony postępowania, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsza decyzja zostaje podana stronom do wiadomości przez obwieszczenie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).