O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 7 października 2015 r.
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę


Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 7 października 2015 r. została wydana decyzja nr 714/2015, znak: WB.6740.604.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 lipca 2013 r. nr 490/2013 znak: WB.6740.338.2013 o pozwoleniu na budowę:

ZESPÓŁU  ELEKTROWNI  WIATROWYCH  WRZEŚNIA
etap I – budowa  elektrowni  wiatrowych i układu  komunikacyjnego

na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 102/8, 104/6, 101/1, 19/13, 105, 100/2, obręb Podstolice, gm. Nekla, dz. 12, obręb Chwałszyce, gm. Nekla

Zakres istotnych zmian dotyczy: zakresu objętego projektem zagospodarowania działki, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego - według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: dz. 110/15, 110/14, 108/4, 108/3, 108/2, 104/5, 104/4, 104/7, 104/6, 104/2, 104/1, 17/1, 17/4, 17/3, 19/13, 19/14, 102/4, 102/3, 102/8, 102/9, 102/6, 102/7, 101/1, 101/2, 105, 100/2, obręb Podstolice, dz. 3, 1/3, 1/4, 1/5, 4/2, 7/5, 12, obręb Chwałszyce.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 31 lipca 2013 r. nr 490/2013, znak: WB.6740.338.2013 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.