GP.6220.2.4.2015                                                                 Nekla 23.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wydaniu decyzji ws. środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamia

 że dnia 22.09.2015 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: GP.6220.2.4.6.2015, dotycząca środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania złomu, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 590/1, obręb Nekla, gm. Nekla
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).