GO.6220.2.8.2013                                                                                Nekla 23.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamia

 że dnia 22.09.2015 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: GO.6220.2.8.2013, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW, linii SN wraz z okablowaniem teletechnicznym, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 59,  obręb Gierłatowo, gm. Nekla.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).