GP.6220.2.5.6.2015                                         Nekla, dnia 4.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamia

strony postępowania, że w dniu 7.09.2015 r., zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla nr GP.6220.2.5.5.2015 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Orzeszkowej, Kosińskiego, Linke, Norwida i Reja w Nekli, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 269/4, 970, 999, 1009, 1010, 1017, 1243, 1061, 1062/2, 1242, 260/2, 699/42, 1251 obręb Nekla, gm. Nekla.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).

Równocześnie zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie  art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z toczącym się postępowaniem dla ww. przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać niezbędne wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej zabudowy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00). Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana po upływie ww. terminu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej 10. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.