BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014r. , poz. 1202)

OGŁASZA  NABÓR  NA
 
STANOWISKO
 KIEROWNIKA REFERATU PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA


1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie wyższe,
6)  umiejętność biegłej obsługi komputera zakresie podstawowych programów pakietu Office,
7)  co najmniej trzyletni staż pracy,
8)  znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, w szczególności: ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego, pomocy publicznej, rachunkowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego,
9) ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa o samorządzie gminnym, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy związane z kierowaniem komórką zajmującą się naliczaniem, poborem lub egzekucją podatków lub kierowaniem komórką finansową lub księgową w jednostce sektora finansów publicznych,
2)  zdolność podejmowania decyzji,
3)  umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
4)  wysoka kultura osobista,
5)  odporność na stres,
6)  kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
7)  dyspozycyjność,
8)  znajomość programu Radix podatki.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
Zadania podstawowe:

1) Zorganizowanie pracy oraz właściwy podział zadań w Referacie,
2) Nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Referatu oraz prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w Referacie,
3) Nadzór nad właściwym realizowaniem i terminowością spraw należących do kompetencji Referatu,
4) Współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową
5) Nadzór nad przygotowaniem spraw z zakresu zadań Referatu w szczególności:
-prowadzenie księgowości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości;
-zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości;
-nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej, podatku od posiadania psów, opłaty za śmieci;
-podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych;
-wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatkowych i opłat;
-stosowanie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych w ramach posiadanych uprawnień;
-inicjowanie i nadzór nad kontrolą podatkową;
-nadzór nad ewidencją podatkową oraz sprawozdawczością z wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych;
6) Raportowanie Skarbnikowi Gminy i Burmistrzowi o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wysokość i realizację dochodów podatkowych i niepodatkowych należności Gminy;.
7) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
8) Przygotowywanie danych do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat;

4.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

  5.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
 - napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia 10.09.2015 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 6.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 11.09.2015 r.

 8.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

Nekla,dnia 10.08.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Karol Balicki