GP.6220.2.6.4.2015                                                                                     
Nekla 14.07.2015 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamia

że na wniosek z dnia 8.07.2015 r., złożonego przez inwestora: Gmina Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nekli w rejonie ulic: Polna, Gnieźnieńska, Powstańców Wlkp., Ogrodowa, Lipowa, Poznańska.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 700 do godz. 1500 (w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2010 poz. 1397 ze zmianami).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235 ze zmianami) postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po opiniowaniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.