O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 404/2015, znak: WB.6740.307.2015, o pozwoleniu na budowę dla:

1) Przebudowy dwóch budynków inwentarskich ze zmianą sposobu użytkowania na kurniki
2) Budowy dwóch silosów paszowych
3) Rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny + jeden zbiornik
/kat. obiektów II, VIII/

na działce oznaczonej numerem ewid. 9/11, obręb Stroszki.


W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.