O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o wydanej decyzji pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 378/2015, znak: WB.6740.232.2015, o pozwoleniu na budowę:

SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI
/kat. obiektu XXVI/
na działkach oznaczonych numerami ewid.:  239/3, 207/4, 206/3, 206/44, 239/4, 149/2, 181, 149/1, 152/4, obręb Starczanowo.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 239/3, 207/4, 206/3, 206/44, 152/4, 239/4, 149/2, 181, 149/1, 207/5, 207/28, 206/43, 206/42, 206/41, 206/40, 206/39, 200/39, 200/38, 200/37, 200/36, 200/35, 200/2, 146/2, 148, 152/5, 151, 152/1, 152/6, 150/1, 150/2, 150/3, 126/2, 147, 166, 167, 168/1, 156/5, obręb Starczanowo.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00.