Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla

 

Nekla: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla
Numer ogłoszenia: 144210 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015
 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, woj. wielkopolskie, tel. 061 4386011, faks 061 4386490 , strona internetowa www.nekla.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. Odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla, b. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Nekla, c. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych, d. usuwanie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Nekla, e. przekazanie odebranych odpadów komunalnych celem ich zagospodarowania do instalacji regionalnej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 region VII, f. udostępnienie pojemników, kontenerów i worków na odpady zmieszane i zbierane selektywnie, zarówno do nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, jak i zabudowy wielorodzinnej (gniazda na odpady) na okres trwania zamówienia, g. dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów, worków oraz gniazd. 2. Charakterystyka Gminy Nekla: a. powierzchnia gminy wynosi 96,24 km2, b. liczba mieszkańców na terenie Gminy Nekla wynosi 7 275 osób (stan na dzień 31.03.2015 r.), c. obecnie na terenie miasta mieszka 3 625 osób, natomiast na wsi 3 650 osób, d. szacuje się, że ok. 956 osób mieszka w zabudowie wielorodzinnej i ok. 6 319 osób w zabudowie jednorodzinnej, e. szacowana ilość budynków wielorodzinnych: na wsi 38, w mieście 8, f. szacowana ilość budynków jednorodzinnych: na wsi 708, w mieście 950, g. liczba gospodarstw, które zadeklarowały segregację odpadów wynosi 1 183, natomiast liczba gospodarstw, które zadeklarowały odbiór z posesji odpadów biodegradowalnych wynosi 664, h. gmina liczy 15 sołectw: Barczyzna, Chwałszyce, Gąsiorowo, Gierłatowo, Kokoszki, Mała Górka, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka, Zasutowo. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Zamówienie obejmuje odbiór wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Nekla. Ilość wytworzonych na terenie miasta i gminy Nekla odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez producentów. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 216 Mg/ miesiąc. Na określoną powyżej szacunkową ilość odpadów składają się: a) odpady komunalne zmieszane 165,0 Mg b) tworzywa sztuczne 7,9 Mg c) szkło 2,9 Mg d) papier i tektura 5,4 Mg e) odpady biodegradowalne 10,8 Mg f) beton i gruz 4,1 Mg g) kosze uliczne 2,2 Mg h) odpady z terenów gminnych 2,2 Mg i) wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 10,5 Mg j) dzikie wysypiska 5,0 Mg RAZEM 216,0 Mg Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 3.1.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Kod odpadów: 20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne System odbioru odpadów: -zabudowa jednorodzinna: pojemnikowy, -zabudowa wielorodzinna: kontenerowo - pojemnikowy. Rodzaj pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych: -zabudowa jednorodzinna: 120 l (0,12 m3), 240 l (0,24 m3), 360 l (0,36 m3), -zabudowa wielorodzinna: 1 100 l (1,1 m3), KP-5 (5 m3), KP-7 (7 m3). Pojemniki i kontenery na odpady zmieszane zapewnia Wykonawca. Częstotliwość odbioru odpadów: Odpady komunalne zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomości raz na dwa tygodnie. 3.1.2 Odpady selektywnie zbierane u źródła Kody odpadów: 20 01 02 - szkło 15 01 02 - tworzywa sztuczne (bez styropianu) 20 01 01 - papier 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji System odbioru odpadów: -zabudowa jednorodzinna: workowy, -zabudowa wielorodzinna: kontenerowo - pojemnikowy. Rodzaj worków, pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych: a) zabudowa jednorodzinna: Wprowadza się cztery rodzaje worków: -worki koloru zielonego - na odpady ze szkła, -worki koloru niebieskiego - na odpady z papieru, -worki koloru żółtego - na odpady z tworzywa sztucznego, -worki koloru brązowego - na odpady zielone i ulegające biodegradacji. b) zabudowa wielorodzinna: Na terenie zabudowy wielorodzinnej ustawione zostaną specjalne gniazda do zbiórki 4 frakcji odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady zielone i ulegające biodegradacji). Kolory i oznaczenia pojemników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2005.2019.1858). Worki na odpady selektywnie zbierane zapewnia i dostarcza do właścicieli nieruchomości Wykonawca. Miejsca do utworzenia gniazd na odpady selektywnie zbierane wskaże Zamawiający. Natomiast wyposażenie gniazd w pojemniki i kontenery należy do Wykonawcy. Liczba gniazd wskazana przez Zamawiającego nie będzie wyższa niż 5 i zlokalizowane będą zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Termin utworzenia lub likwidacji gniazd ustala Zamawiający informując o zaistniałym fakcie Wykonawcę. Częstotliwość odbioru odpadów: Zarówno na terenie miasta jak i gminy Nekla odbiór odpadów następować będzie z terenu nieruchomości raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ustalonym przez podmiot odbierający odpady (Wykonawcę) i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Odpady biodegradowalne będą odbierane z terenu nieruchomości (od kwietnia do października)raz na dwa tygodnie. Segregacja odpadów plastik polegać będzie na segregowaniu w workach lub wyznaczonych pojemnikach/kontenerach (dotyczy gniazd) opakowań zgniecionych z/bez nakrętki wraz z przyklejoną etykietą. Opakowania muszą być puste, bez zawartości stałej lub płynnej. Segregacja odpadów szkło polegać będzie na segregowaniu w workach lub wyznaczonych pojemnikach/kontenerach (dotyczy gniazd) opakowań szklanych białych i kolorowych, bez zakrętek, ale posiadających etykiety. Opakowania muszą być puste, bez zawartości stałej lub płynnej. Parametry worków na odpady zbierane w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: a) Worki do selektywnej zbiórki szkła materiał folia polietylenowa LDPE, półprzeźroczysta pojemność 80 litrów kolor zielony grubość minimum 50 mikronów wymiary 50 cm x 100 cm (w tym zakładki po 10 cm) nadruk jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, nadruk winien zawierać informację, co wolno w danym worku segregować oraz jakich odpadów nie wolno segregować, wykonany techniką trwałą, czytelnie, wielkość nadruku winna odpowiadać wielkości umożliwiającej czytelność napisu, napis SZKŁO b) Worki do selektywnej zbiórki papieru materiał folia polietylenowa LDPE, półprzeźroczysta pojemność 80 litrów kolor niebieski grubość minimum 60 mikronów wymiary 50 cm x 100 cm (w tym zakładki po 10 cm) nadruk jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, nadruk winien zawierać informację, co wolno w danym worku segregować oraz jakich odpadów nie wolno segregować, wykonany techniką trwałą, czytelnie, wielkość nadruku winna odpowiadać wielkości umożliwiającej czytelność napisu, napis PAPIER c) Worki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych materiał folia polietylenowa LDPE, półprzeźroczysta pojemność 120 litrów kolor żółty grubość minimum 20 mikronów wymiary 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm) nadruk jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, nadruk winien zawierać informację, co wolno w danym worku segregować oraz jakich odpadów nie wolno segregować, wykonany techniką trwałą, czytelnie, wielkość nadruku winna odpowiadać wielkości umożliwiającej czytelność napisu, napis TWORZYWO SZTUCZNE d) Worki do selektywnej zbiórki odpadów zielonych i ulegających biodegradacji materiał folia polietylenowa LDPE, półprzeźroczysta pojemność 240 litrów kolor brązowy grubość minimum 60 mikronów wymiary minimalnie 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm) nadruk jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, nadruk winien zawierać informację, co wolno w danym worku segregować oraz jakich odpadów nie wolno segregować, wykonany techniką trwałą, czytelnie, wielkość nadruku winna odpowiadać wielkości umożliwiającej czytelność napisu, napis BIODEGRADOWALNE Uwaga: Wszelkiego rodzaju tacki, folie i inne opakowania z tworzyw sztucznych służące do pakowania produktów spożywczych (mięso, warzywa itp.) oraz mające bezpośrednią styczność z artykułami spożywczymi mogą być uznane za odpady komunalne z kodu 20. 3.1.3 Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Kody odpadów 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe 20 01 23 - urządzenia zawierające freony 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 16 01 03 - zużyte opony 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów System oraz częstotliwość odbioru odpadów: Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, zużyte opony i odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów odbierane będą raz w roku z terenu nieruchomości w drugim kwartale roku. Ponadto w trakcie całego roku odpady wielkogabarytowe, opony, gruz i wyeksploatowany sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można bezpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Nad Maskawą 5 w Nekli. Transport odpadów do GPSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia GPSZOK gmina podaje poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz w miesięczniku Przegląd Nekielski. Ponadto Wykonawca na każde zgłoszenie przez Zamawiającego lub zarządcy GPSZOK dokona odbioru odpadów zgromadzonych w GPSZOK. 3.2 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy: 3.2.1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wykazu nieruchomości zabudowanych, którym został dostarczony pojemnik na odpady komunalne. 3.2.2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz etyką zawodową. 3.2.3 Wykonawca będzie wykonywał usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, w szczególności: sprzęt użyty przy realizacji przedmiotowej usługi winien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm przenoszących normy europejskie i aprobat technicznych polskich bądź europejskich, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych; zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia. 3.2.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas oraz w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 3.2.5 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów sprzed posesji. Ustala się, iż maksymalna odległość wystawionego pojemnika i/lub worków na odpady zmieszane jak i segregowane od granicy działki posesji sprzed której następować będzie odbiór odpadów, nie może być większa niż 5 metrów. 3.2.6 Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania posesji (maksymalnie 10 przypadków), gdzie odbiór odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z terenu posesji mieszkańca. 3.2.7 Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu pojemnika i/lub pozostawienia czystych, pustych worków po dokonaniu odbioru odpadów w to samo miejsce tj. przed posesję (maksymalnie na odległość 5 m od granicy działki posesji). 3.2.8 Zamawiający wymaga, aby pojazdy odbierające odpady były wyposażone w urządzenia rejestrujące trasę i godzinę odbioru odpadów sprzed poszczególnych posesji. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na każde żądanie udostępnił posiadane nagrania z wideo rejestratorów bądź wydruki z GPS. 3.2.9 Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 3.2.10 Wykonawca jest zobowiązany do zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów, obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, kontenerów. 3.2.11 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich odpadów wystawionych przed nieruchomość. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał wszystkie wystawione odpady, również zgromadzone w innych workach niż dostarczane przez Wykonawcę, jeżeli posiadają oznaczenie o rodzaju znajdującego się w nim odpadu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdorazowo przy odbiorze odpadów zbieranych selektywnie do każdej nieruchomości zabudowanej worków dla każdej frakcji odpadów w ilościach: -szkło - po 2 sztuki -tworzywa sztuczne - po 3 sztuki -papier - po 2 sztuki -odpady ulegające biodegradacji - po 2 sztuki (przez cały okres obowiązywania zamówienia) 3.2.12 Odbiór odpadów winien odbywać się zgodnie z zasadą, iż odbiór w danej miejscowości odbywa się zawsze w tym samym dniu tygodnia. Szczegółowy harmonogram winien być ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. 3.2.13 Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla. 3.2.14 Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem do Zamawiającego. 3.2.15 Wykonawca jest obowiązany naprawiać lub ponosić koszty naprawy (wg wyboru Zamawiającego) szkód wyrządzonych w majątku Gminy i osób trzecich podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów itp.). 3.2.16 Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia, Wykonawca Zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni. Do zawiadomienia Wykonawca może załączyć protokół ze zdarzenia i dokumentację fotograficzną. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej nieruchomości dotyczy, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 3.2.17 System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych. 3.2.18 Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i udostępnienia Zamawiającemu możliwości wglądu do ww. dokumentacji. 3.2.19 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. sporządzanie oraz przekazanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, przygotowanych na wzorach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U.2012.630). 3.2.20 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, z podaniem informacji czy mieszkańcy segregują odpady. Wykaz nieruchomości znajdujących się na terenie miasta i gminy Nekla stanowi załącznik nr 8 do siwz. 3.2.21 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych celem ich zagospodarowania do instalacji regionalnej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 region VII, 3.2.22 Wszelkie faktury wystawione przez Zarządzającego RIPOK-iem, za odpady odebrane z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nekla będzie regulował Zamawiający. 3.2.23 Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach obowiązujący w roku 2015 oraz wykaz liczby nieruchomości objętych zbiórką w poszczególnych miejscowościach. Kolejne harmonogramy odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach, obejmujące minimum 6 miesięcy, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego niniejszy harmonogram będzie obowiązywał. 3.2.24 Wykonawca jest zobowiązany skonsultować harmonogram odbioru odpadów z Zamawiającym. 3.2.25 Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o harmonogramie odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po aktualizacji publikował na stronie internetowej www.nekla.eu, a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów. 3.2.26 Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 19:00 oraz w razie potrzeby w soboty od godziny 08:00 do 13:00. 3.2.27 Zamawiający przewiduje, że odbiór odpadów z koszy ulicznych następować będzie raz na tydzień w sezonie wiosenno - letnim (kwiecień - wrzesień), natomiast od października do marca raz w miesiącu. Wyjątkiem są kosze usytuowane w centrum Nekli w ilości 15 sztuk (wzdłuż ul. Dworcowej od ronda przy Biedronce do parkingu przy sklepie Matteo, dalej Rynek 1 - przy sklepie Arabeska, ul. Poznańska do przystanku autobusowego, dodatkowo ul. Parkowa przy sklepie Globi), które w sezonie wiosenno - letnim należy odbierać raz na tydzień, natomiast w sezonie od października do marca należy odbierać raz na dwa tygodnie. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, odbiór odpadów z koszy ulicznych będzie następował na każde wezwanie Zamawiającego (max 15 razy w całym okresie realizacji zamówienia). Określa się, iż szacunkowa ilość koszy wynosi 80 sztuk. 3.2.28 Odbiór odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych odbywać się będzie dwa razy w miesiącu (minimum z 10-dniowym odstępem między odbiorami). Zamawiający określa, iż szacunkowa ilość kontenerów wynosi 5 sztuk wielkości 1100 l. 3.2.29 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Nekla na każde wezwanie/zgłoszenie Zamawiającego. Ustala się, iż czas reakcji i wykonania usługi nie może być dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia. 3.3 Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane oraz gniazd na odpady zbierane selektywnie. Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów oraz gniazd należy do Wykonawcy. 3.3.1 Pojemniki/kontenery na odpady zmieszane. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla na czas zamówienia w ilości: -pojemnik 120 l - min. 680 sztuk -pojemnik 240 l - min. 1130 sztuk -pojemnik 360 l - min. 230 sztuk (z możliwością zamiany na dwa mniejsze pojemniki, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem od mieszkańców) -pojemnik 1100 l - min. 5 sztuk -pojemnik KP-5 - min. 5 sztuk -pojemnik KP7 - min. 3 sztuki Ilość ww. pojemników i kontenerów jest wartością szacunkową. Rzeczywista ilość może być różna od podanej. Wykonawca jest zobowiązany ustalić z mieszkańcami Gminy Nekla rodzaj oraz ilość pojemników. Rodzaj pojemników musi być zgodny z pkt. 3.1.1 niniejszej siwz. Wykonawca zapewnia utrzymanie pojemników i kontenerów w dobrym stanie technicznym. W zabudowie wielorodzinnej Wykonawca dodatkowo zapewnia utrzymanie pojemników i kontenerów w dobrym stanie sanitarnym i porządkowym. 3.3.2 Zestawy pojemników (gniazda) na odpady segregowane. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas realizacji zamówienia pojemniki na 4 frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady zielone i ulegające biodegradacji) zwane gniazdami. Gniazda zostaną usytuowane w zabudowie wielorodzinnej w łatwo dostępnych i strategicznych punktach. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym i/lub właścicielem nieruchomości jest zobowiązany informować mieszkańców o lokalizacji gniazd na odpady selektywne. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia mieszkańców Gminy Nekla w 5 zestawów pojemników na odpady selektywnie zbierane (gniazda). Podana ilość gniazd jest wartością szacunkową. Rzeczywista ilość może być różna od podanej. Wykonawca jest zobowiązany ustalić z mieszkańcami Gminy Nekla rodzaj oraz ilość pojemników. Wykonawca zapewnia utrzymanie ww. pojemników oraz miejsca zbiórki odpadów (gniazd) w dobrym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 3.3.3 Wyposażenie GPSZOK w pojemniki Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na czas realizacji zamówienia GPSZOK w następujące pojemniki: -min. poj. 7-10 m3 1 szt. - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -min. poj. 7-10 m3 1 szt. - odpady budowlane i rozbiórkowe -min. poj. 7 m3 1 szt. - szkło płaskie(szyby okienne, okna z remontów), -min. poj. 7 m3 1 szt. - zużyte opony, -min. poj. 7 m3 1 szt. - odpady biodegradowalne. Wykonawca na każde zgłoszenie przez Zamawiającego lub zarządcy GPSZOK dokona odbioru odpadów zgromadzonych w GPSZOK (nie częściej niż raz w miesiącu). 3.3.4 Worki na odpady zbierane selektywnie. Worki na selektywnie zbierane odpady zapewnia Wykonawca. Wykonawca podczas odbioru od mieszkańców odpadów zbieranych selektywnie będzie dostarczał mieszkańcom odpowiednie rodzaje worków (tworzywa sztuczne, szkło i papier - raz w miesiącu, wyjątkiem są odpady biodegradowalne, które odbierane będą raz na dwa tygodnie w miesiącach od kwietnia do października, natomiast worki będą dostarczane przez cały rok w ilości 2 sztuk, z zastrzeżeniem że w miesiącach w których odpady nie są odbierane tj. od listopada do marca worki (w ilości 2 sztuk) będą dostarczane razem z workami PET). Worki na odpady zbierane selektywnie dostarczane będą tylko do zabudowy jednorodzinnej, gdzie mieszkańcy zadeklarowali, iż będą segregować odpady komunalne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.32.00-8, 90.51.10.00-2, 90.41.20.00-9, 34.92.84.80-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zastosowanie trybu z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu jest koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla. W dniu 15 czerwca 2015 r. niespodziewanie powzięliśmy informację, iż Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie nie została uruchomiona w terminie od 8 czerwca 2015 roku. W związku z powyższym odpady z terenu Gminy Nekla nie mogą być transportowane do RIPOK w Lulkowie celem ich zagospodarowania. Ze względu na powyższą, wyjątkową sytuację, która nie wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a ponadto których nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejsze zamówienie może być udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą we Wrześni zostało wybrane w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla. Zamówienie miało być realizowane od momentu uruchomienia RIPOK w Lulkowie, gdzie przewidywany termin rozpoczęcia działalności był określony na 8.06.2015 r. W związku z tym, iż w ramach zamówienia Wykonawca miał obowiązek również wyposażyć mieszkańców w pojemniki i kontenery na odpady przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, co uczynił, celowe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki wskazanemu powyższej przedsiębiorstwu.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września, kraj/woj. wielkopolskie.


 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2015-06-15 15:53:43
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2015-06-15 15:55:10
Ostatnia zmiana:2015-06-15 15:55:29
Ilość wyświetleń:11293

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij