WYKAZ

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZORGANIZOWAĆ PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY NEKLA:

 

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości położone w obrębie Starczanowo, gm. Nekla, oznaczone, jako:

 

  1. działka nr 19/8 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 1,0685 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Nieruchomość jest niezabudowana.

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 250.000,00 zł,

 

  1. działka nr 19/9 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 2,1857 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Nieruchomość jest niezabudowana.

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 500.000,00 zł.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Opatówko, gm. Nekla, oznaczona, jako:

 

  1. działka nr 49/26 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,0921 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00025865/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Nieruchomość jest niezabudowana.

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.13.8.2013 z dnia 7 maja 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33.000,00 zł + VAT.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Barczyzna, gm. Nekla, oznaczona, jako:

 

  1. działka nr 66/6 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1568 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Nieruchomość jest niezabudowana.

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.6.8.2013 z dnia 22 marca 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 55.000,00 zł + VAT.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekielka, gm. Nekla, oznaczona, jako:

 

  1. działka nr 204/5 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,3675 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00031388/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Nieruchomość jest niezabudowana.

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXI/243/2001 z dnia 28.12.2001 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 37, poz. 1100 z 07.03.2002 r. Zgodnie z nim teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 140.000,00 zł + VAT.

Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku
z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.

Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).

Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną sprzedane w trybie przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Wojciech Pilch.

 

Na tablicy ogłoszeń:

- wywieszono w dniu       12.06.2015 r.

- zdjęto dnia                     06.07.2015 r.