WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
podaje do wiadomości, że zamierza oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość położona w obrębie Zasutowo, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. działka nr 239/2 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 5, powierzchnia 0,0328 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00029813/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Stawka miesięczna dzierżawy wynosi 426,40 zł + VAT i płatna będzie
do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  29.05.2015 r.
- zdjęto w dniu  22.06.2015 r.