Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczka

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka.

I. 
1. Miejsce wykonywania pracy: Sala sportowa w Zasutowie ul. Kwiatowa 5.
2. Zatrudnienie od 28. 05. 2015r .
3. Wymiar czasu pracy 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele według potrzeb.
4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie, (praca popołudniami oraz w soboty i niedziele).


II. Wymagania:
1. Wykształcenie co najmniej zawodowe.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
3. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw.
4. Niekaralność.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.
2. Umiejętność pracy z dziećmi.
3. Dyspozycyjność.
4. Doświadczenie.
5. Dodatkowym atutem będzie osoba zamieszkała w obwodzie szkoły z Zasutowa.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).
3. Kserokopia dwóch stron dowodu osobistego.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1.  Termin złożenia ofert upływa z dniem 25.05.2015 r. o godzinie 12:00.
2.  Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły w Zasutowie.