OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

zawiadamiam,

że na wniosek ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września reprezentowanego przez pełnomocnika: Projekty i Nadzory w Branży Elektronicznej, Andrzej Kabaciński, ul. Jarzębowa 14, 62-200 Gniezno, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii napowietrznej SN15kV, linii napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV, linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi  przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 52, 51, 50, 49, 24, 217/1 obręb Gierłatowo, gm. Nekla.

 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta  i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.