ZZ.271.3.2015          
Nekla, dnia 15.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Września

Cena wybranej oferty:  971 103,87 zł brutto
Termin płatności faktury: 21 dni

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Jest to oferta najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria: ceny i terminu płatności faktury. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów. W kryterium ceny 90 pkt oraz w kryterium terminu płatności faktury 10 pkt. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ww. Ustawy, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 


Otrzymują:

1.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września
2.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl