GP.6220.2.1.2015                                                                                           

OBWIESZCZENIE -  ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013 poz. 1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 że na wniosek z dnia 22.01.2015 r., inwestora Bud Nova Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Saperska 44A, 61-493 Poznań; zostało wszczęte postępowanie z udziałem społeczeństwa
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zakładu przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego przewidzianej do realizacji w Mystkach, gm. Nekla, dz. nr 66.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013 poz. 1235 ze zm.) postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 21 dni od daty wywieszenia (art. 34 oraz art. 33 ust. 7  w/w ustawy).
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §2 ust. 1 pkt. 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2010 poz. 1397 ze zmianami).
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013 poz. 1235 ze zm.) w przypadku gdy jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniach i opiniowaniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej 10 i właściwym miejscowo sołectwie.